Aan: Commissie Onderwijs, Cultuur, Wetenschap Betreft: AO Passend onderwijs 31 januari 2019

 

Diabeteszorg op school: Een gunst of tóch een recht?

Het afgelopen jaar heeft de stichting Zorgeloos met diabetes naar school geprobeerd
een einde te maken aan de vrijblijvendheid van diabeteszorg op school. Te vaak wordt deze ondersteuning gezien als een gunst, en kunnen ouders in de praktijk nergens op rekenen. Een belangrijke stap om dit te verbeteren was het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer, en vervolgens het unaniem instemmen van de Tweede Kamer met een motie die meer duidelijkheid moest geven over diabeteszorg op school.

Eind 2018 moesten we als stichting helaas concluderen dat er onvoldoende invulling werd gegeven aan de motie vanuit het Ministerie van OCW. Geen duidelijkheid, geen basisvoorziening, geen rol voor het samenwerkingsverband. In de kamerbrief 'Onderwijs en zorg' wordt gesteld dat medische handelingen niet onder de zorgplicht van de school vallen, en blijft onduidelijkheid bestaan over wat ouders van school kunnen verwachten. Hoewel de ministers aangeven dat dit een invulling is van de motie van Meenen, zien wij eerder een tegenovergestelde invulling. Tot op heden zijn we als stichting ook niet geïnformeerd over eventuele aanpassingen van de factsheet.

Het nieuwe jaar begon voor leerlingen met diabetes echter een stuk beter. Op verzoek van de stichting bracht het College voor de Rechten van de Mens een advies uit. Hierin stond de vraag wat de verantwoordelijkheden van school zijn op het terrein van diabeteszorg centraal.
In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die – binnen de mogelijkheden van de school – ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school niet zomaar geweigerd worden.
Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Het advies van het College maakt duidelijk dat dit niet meer mag. De school dient, zoals ook duidelijk omschreven staat in de WGBH/CZ, te kijken naar de aanpassingen en ondersteuning die een individuele leerling nodig heeft. Alleen als die aanpassingen een onevenredige belasting zijn voor de school, kan de school weigeren die aanpassingen te doen. Het College geeft hierbij aan dat de mogelijkheden van de school van verschillende factoren afhankelijk zijn. Daarbij gaat het onder andere om het type handelingen dat nodig zijn en de bereidheid van personeel om bepaalde handelingen uit te voeren.

Individueel personeel kan niet worden verplicht om medische handelingen uit te voeren. Dit ontslaat het schoolbestuur echter niet van de plicht om dan verder te kijken naar mogelijkheden om de zorg toch te kunnen bieden. Ook dient de school bij het samenwerkingsverband passend onderwijs te vragen naar mogelijkheden voor ondersteuning. Het College geeft aan dat angst voor aansprakelijkheid niet gezien kan worden als een onevenredige belasting. Hier kunnen scholen zich namelijk voor verzekeren. Het advies van het College sluit nauw aan bij de motie van Meenen, maar staat ver af van de toon en invulling van de brief 'Zorg en Onderwijs'. Vanuit het Ministerie van OCW is er nog geen reactie geweest op het advies.

Wij vragen de commissie OCW opnieuw om te zorgen voor duidelijkheid over diabeteszorg in het onderwijs. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedere ouder opnieuw de strijd aan moet gaan om te krijgen waar hun kind recht op heeft: een passende onderwijsplek met doeltreffende aanpassingen in de klas.