_VLO4083.jpg

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte (WGBH/cz) legt een zorgplicht op scholen om te zorgen voor extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun beperking. Krijgen ze geen passende ondersteuning in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht op hebben en de school dit behoort te bieden, dan maakt de school verboden onderscheid, oftewel discrimineert.

Iedere school is dus verplicht te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Ook dat mag dus niet zomaar. Om inzichtelijk te maken wat die voor betekent voor een schoolbestuur, hebben we dit stappenplan ondersteuning opgesteld (dit naar aanleiding van het advies van het College voor de Rechten van de Mens, het hele advies vind je hier).

De Wet gelijke behndeling en dus dit stappenplan is ook van kracht voor de voor- en naschoolse opvang.