Scholen mogen zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren. Dat blijkt uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens. 

 

Het College schreef dit advies op verzoek van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Dat mag dus niet meer. 

 

Zorg vaak nog gunst

Leerlingen met diabetes type 1 moeten meerdere keren per dag hun bloedsuikerwaarde meten en insuline toedienen. Ook op school hebben ze daarbij bepaalde ondersteuning en zorg nodig. Regelmatig worden ouders geconfronteerd met scholen die zeggen zich hier niet verantwoordelijk voor te voelen. Ouders ervaren de zorg vaak als een gunst in plaats van een recht. 

 

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft in juli 2018 het College voor de Rechten van de Mens daarom gevraagd welke verantwoordelijkheden scholen hebben om de zorg aan leerlingen met diabetes type 1 te organiseren. In totaal gaat het om ongeveer 2200 leerlingen in het basisonderwijs en 4400 in het voortgezet onderwijs. 

 

Scholen hebben plicht

Leerlingen met diabetes type 1 moeten zoveel mogelijk normaal kunnen mee draaien in het onderwijs. Welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, hangt af van de zorgvraag van de individuele leerling. Zo nodig moeten er extra middelen vanuit de samenwerkingsverbanden komen. 

 

Het College adviseert aan de hand van wetgeving, zoals de Wet op de Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en de Wet Passend Onderwijs. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun beperking. Krijgen ze geen passende ondersteuning in het onderwijs, terwijl zij daar wel recht op hebben en de school dit behoort te bieden, dan is dit discriminatie.

 

Angst voor aansprakelijkheid 

In de praktijk vormt angst van schoolbesturen voor aansprakelijkheid een grote drempel. In sommige gevallen weigeren scholen daarom iedere vorm van ondersteuning voor het kind. Dit mag niet, schrijft het College in haar advies. Alleen als dit een onevenredige belasting vormt en onderbouwd is met onderzoek, kan dit in sommige gevallen reden voor uitzondering zijn. De Stichting heeft eerder in 2018 een aansprakelijkheidsonderzoek uit laten voeren door Van Benthem & Keulen een advocatenkantoor gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid. Die concludeerde dat scholen zich ook gemakkelijk voor eventuele risico’s kunnen verzekeren. 

 

Van advies naar beleid

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School is blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”