Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Jouw kind met diabetes in het voortgezet onderwijs

Tips voor toetsen en examens

De laatste twee jaren van het voortgezet onderwijs zijn gevuld met spannende stressvolle periodes. Dan ligt er nog meer druk op je kind/leerling om ervoor te zorgen dat zijn glucosewaarde binnen de marges blijft. De school heeft ruimte om aanpassingen te doen aan de mogelijkheden van je kind. Je kunt als ouder samen met je kind aanpassing aanvragen voor het schoolexamen en het centraal examen. Bij het eindexamen worden dezelfde dingen getoetst bij alle leerlingen, dat geldt ook bij eventuele aanpassingen. Het is immers de bedoeling dat de waarde van het diploma voor iedereen gelijk is. Alleen als een leerling door een beperking of een aandoening, zoals diabetes, door de manier van toetsen niet goed kan laten zien wat hij kan, kunnen aanpassingen dat compenseren. Het gaat dus om aanpassingen in de manier waarop het examen wordt afgelegd, niet om aanpassingen in het examen zelf.

Aanpassingen voor tijdsverlenging van schoolexamens 

De schoolexamens worden door de school zelf georganiseerd. Daardoor hebben ze meer vrijheid om aanpassingen te doen dan bij de centrale examens. De tijd die er is voor een schoolexamen kan verlengd worden met 30 minuten. Ook kan je kind een schoolexamen later inhalen wanneer hij voor of tijdens een toets een zichtbaar gemeten hypo of hyper heeft.

Aanpassingen voor het centraal examen 

Het centraal schriftelijk examen is meer gebonden aan regels. De mogelijkheden rond aanpassingen kun je het best bespreken met de mentor, en/of de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator en de leerjaar- begeleider van het eindexamenjaar. Tijdens het centraal schriftelijk examen kan je kind gebruikmaken van 30 minuten extra tijd. De directeur besluit over deze aanpassingen. Hij meldt dit aan de onderwijsinspectie. Het is de bedoeling dat dit voor 1 november in het examenjaar gebeurt. Is dat niet gelukt, dan kan het ook later worden gemeld. Er is wel een samenhang nodig tussen de aanpassingen tijdens de eerdere jaren op school, de schoolexamens en het centraal examen. Het zou raar zijn als opeens alleen voor het centraal examen aanpassingen worden aangevraagd.

Tijdens het eindexamen

De leerling mag tijdens alle examens altijd direct gebruikmaken van medische hulpmiddelen, zijn glucosewaarde meten, insuline toedienen en koolhydraten drinken of eten als dat noodzakelijk is. Daarnaast kan een leerling het examen ongeldig laten verklaren met een aangetoonde hypo en een artsenverklaring. Het beste is, als dat mogelijk is, om dat ter plekke te doen. Dan kan er namelijk geen discussie ontstaan of de leerling wel of niet al een tijdvak heeft benut en het vervolgens opnieuw kan doen in het tweede tijdvak. Tijdens het examen kan ook een pauze worden ingelast. Dit kan vooraf al worden afgesproken, maar kan ook pas tijdens het examen nodig blijken. Een surveillant blijft dan bij de leerling, totdat deze zich weer goed genoeg voelt om verder te gaan.

Hier kun je in detail nalezen wat er voor 2018 is afgespoken over aanpassingen voor leerlingen met een beperking.