Wat doet school met diabeteszorg voor leerling

Informatie voor ouders

Wat kan ik van school omtrent diabeteszorg verwachten?

Ieder kind verdient het om zorgeloos naar school te kunnen gaan. Dat geldt ook voor kinderen met diabetes. Om dat mogelijk te maken, zijn de volgende dingen belangrijk:

 • Geen enkel kind met diabetes type 1 wordt geweigerd alleen omdat hij diabetes type 1 heeft.
 • Elk kind met diabetes type 1 participeert in elk deel van het school curriculum.
 • Elk kind met diabetes doet mee aan activiteiten buiten school zoals sportdag, schoolreisjes of schoolkampen.
 • Elk kind met diabetes type 1 krijgt de gelegenheid om insuline toe te dienen, in het openbaar of priv├ę, afhankelijk van hun eigen voorkeur.
 • Kinderen met diabetes type 1 worden begeleid wanneer ze een hypo hebben en mogen altijd eten en drinken om een hypo te voorkomen of te behandelen.
 • Kinderen met diabetes type 1 mogen altijd hun bloedglucose meten of insuline toe dienen of voor hun eigen diabetes spullen zorgen.
 • Schoolpersoneel realiseert zich dat niet alle kinderen met diabetes type 1 dezelfde behoeften hebben.
 • De school, de ouders en de gemeentelijke instanties zoals thuiszorg zorgen er samen voor dat een kind met diabetes type 1 op school de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • Van geen enkele ouder kan verwacht worden om standaard binnen afzienbare tijd op school aanwezig te zijn om diabeteszorg te verlenen, behalve als dit de nadrukkelijke wens van de ouders zelf is.
 • Elk kind met diabetes type 1 heeft een jaarlijks herzien persoonlijk behandelplan dat precies uiteenzet welke diabeteszorg het kind nodig heeft en wie daarbij helpt.
 • Ouders voorzien de school van de meest recente informatie en alle medische benodigdheden wat betreft diabeteszorg voor hun kind.
 • Al het schoolpersoneel weet hoe ze moeten handelen in geval van nood.
 • De continu├»teit van de benodigde diabeteszorg, door wie die ook verleend wordt, is te allen tijde gewaarborgd.
 • Bij toetsen wordt vooraf overeengekomen hoe er gehandeld wordt. School, het kind en de ouders beslissen dit samen en de afspraken worden opgenomen in het Persoonlijk Diabeteszorg Plan.
 • School en ouders maken afspraken over een duidelijke methode van communiceren.
 • Het kind met diabetes wordt actief betrokken in alle te maken plannen, zijn inbreng weegt zwaar mee.

Kortom alle diabeteszorg die niet officieel als medisch te boek staat mag je van school verwachten. Dat geldt dus voor alles behalve insuline toedienen met pen of spuit en eventueel wisselen van infuusset. Immers, scholen kennen sinds de invoering van passend onderwijs de zorgplicht.

Insuline toedienen met pen of spuit en wisselen van infuusset zijn officieel medische handelingen en daar gelden aparte regels voor. Schoolpersoneel mag deze handelingen vrijwillig uitvoeren onder de volgende voorwaarden:

 • Op vrijwillige basis en onbetaald
 • Met instemming van de ouders en school
 • Bekwaam en met genoeg kennis van zaken
 • Met goede afspraken over scholing, instructie en achtervang bij calamiteiten.

Voor meer informatie over wat kan en mag kijk hier.